Share
 • תכנון ועריכת מסמך מדיניות תכנונית לשכונת מעוז אביב
 • תכנון ועריכת מסמך מדיניות תכנונית לשכונת מעוז אביב

  https://gisn.tel-aviv.gov.il/taba_raster/9.048_MMDpdf

  2018

  שכונת מעוז אביב תוכננה בתחילת שנות החמישים של המאה ה 20- ע”י משרד האדריכלים
  רכטר-זרחי במסגרת פרויקט בנייה לאנשי צבא בשירות קבע, והושלמה ברובה עד אמצע
  עשור זה.
  השכונה נוסדה כיחידה בעלת ערכים פיזיים, חברתיים וכלכליים משותפים במטרה לתת
  מענה דיור לאוכלוסייה הומוגנית אשר מאוגדת תחת אגודה שיתופית. הומוגניות זו אפשרה
  יצירת בינוי חזרתי ושוויוני ומערך ייחודי של שטחים פתוחים ציבוריים ופרטיים ללא גדרות,
  עם תנועת רכב היקפית.
  כעבור כשישים שנה, בשל ערכיות השכונה, תכנית המתאר תא/ 5000 הנחתה על עריכת
  מסמך מדיניות לשכונה והגדירה אותה כ”מרקם בנוי לשימור” עם מובלעת לפינוי בינוי
  ובנייה גבוהה בפינה הצפון-מזרחית.
  מסמך המדיניות התכנונית לשכונת מעוז אביב אושר בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
  תל–אביב-יפו בתאריך 8.12.2016 . חוברת זו מאגדת את המדיניות התכנונית לשכונה.
  המדיניות מהווה בסיס לתכניות ולפעולות לפיתוח ולהתחדשות השכונה בשנים הבאות

  Show thumbnails

  Accessibility