Share
  • ספא לוחמי הגטאות
  • ספא לוחמי הגטאות

    בשיתוף עם יהושע ציפרוט

    תחרות מוזמנים לביתני ארוח בקיבוץ לוחמי הגטאות. האקוודוקט משמש כגדר ראשוני בין הכביש לבין האתר, גריד חלקי של אקוודוקטים קטנים – קירות צבעוניים נושאי מים מאפשרים אזור פרטי לכל ביתן.

    Show thumbnails

    Accessibility