Share
  • עין פארה
  • עין פארה

    שני מבנים מתקופת המנדט ששמשו עמבנה בריכות לאגירת מי המעין ומבנה משאבות אשר שיגר את המים מהואדי למבנה נוסף ומשם לירושלים. המבנים תוכננו תוך שימורם למרכז מבקרים הכולל שרותים, חדר מדריכים במבנה המשאבות ומסעדה ואזור הנצחה במבנה הבריכות. החומרים שנוספו הם חומרים קלים ופריקים בלבד, תוך שמירה על המצב הקיים ואפשרות פירוק ופינוי זריזה. האור במבנה הבריכות חודר מלמעלה דרך הקרוי.

    Show thumbnails

    Accessibility